Spring naar inhoud

Overzicht van de nieuwe MDCG documenten over klinisch onderzoek en evaluatie

1 juni 2020

De EU-coördinatiegroep voor medische hulpmiddelen (MDCG) heeft de langverwachte reeks richtsnoeren gepubliceerd over klinisch onderzoek en evaluatie. De volgende documenten zullen fabrikanten helpen om relevante klinische activiteiten op een georganiseerde manier uit te voeren.

Deze blog geeft een overzicht van de begeleidingsdocumenten en vat elk document samen.

MDCG 2020-07 Sjabloon PMCF Plan

Het doel van dit document is fabrikanten te helpen ‘ een PMCF-plan op te stellen’ . Om de relevante Post Market klinische gegevens op een geharmoniseerde manier te verzamelen. Het zal uiteindelijk de aangemelde instanties en de bevoegde autoriteiten in staat stellen gemakkelijk relevante informatie te vinden.

Een PMCF-plan specificeert de methoden en procedures die door de fabrikant zijn opgesteld om proactief klinische gegevens te verzamelen en te evalueren over het gebruik van een medisch hulpmiddel voorzien van CE-markering dat in de handel wordt gebracht of in gebruik wordt genomen binnen het beoogde doel, zoals genoemd in de relevante conformiteitsbeoordelingsprocedure.

Het doel van het PMCF-plan is om aan te geven:

 • Hoe de fabrikant de veiligheid en prestaties van het hulpmiddel gedurende de levenscyclus van het hulpmiddel bevestigt;
 • Hoe de fabrikant onbekende bijwerkingen zal identificeren en de geïdentificeerde bijwerkingen en contra-indicaties zal monitoren;
 • Het identificeren en analyseren van opkomende risico’s op basis van feitelijk bewijs;
 • Het waarborgen van de blijvende aanvaardbaarheid van de baten-risicoverhouding, bedoeld in de punten 1 en 9 van bijlage I bij de MDR;
 • Het identificeren van mogelijk systematisch misbruik of off-label gebruik van het hulpmiddel, om na te gaan of het beoogde doel aanvaardbaar is.

De PMCF Plan-sjabloon is onderverdeeld in secties. Elke sectie vereist informatie, zoals hieronder weergegeven.

 1. Contactgegevens van de fabrikant
 2. Beschrijving en specificatie van medische hulpmiddelen
 3. Activiteiten met betrekking tot PMCF: algemene en specifieke methoden en procedures
 4. Verwijzing naar de relevante delen van de technische documentatie
 5. Evaluatie van klinische gegevens met betrekking tot gelijkwaardige of vergelijkbare apparaten
 6. Verwijzing naar toegepaste gemeenschappelijke specificaties, geharmoniseerde normen of richtsnoeren
 7. Geschatte datum van het PMCF-evaluatierapport

Sectie B is waar u de nieuwe innovatieve eigenschappen van het hulpmiddel beschrijft. Ook innovatieve klinische procedures of chirurgische technieken die worden gebruikt in samenhang met het hulpmiddel moeten worden beschreven. Deze innovatieve kenmerken geven aanleiding tot de uitvoering van PMCF.

Sectie C is waar u de activiteiten die u van plan bent uit te voeren, moet beschrijven. U moet expliciet aangeven waar de PMCF behoefte vandaan komt (verzoek van aangemelde instantie, CER, risicomanagement, enz.). De volgende voorbeelden worden gegeven met betrekking tot het uitvoeren van PMCF: observationeel onderzoek (device registry), PMCF-onderzoeken, verzamelen real-world evidence en surveys. U moet ook casusrapporten bekijken die afwijkend gebruik of misbruik kunnen onthullen. Per activiteit moet in sub-secties worden beschreven

 • Het aantal activiteiten
 • Beschrijving van de activiteit
 • Doel van de activiteit
 • Achtergrond en bekende beperkingen van de activiteit
 • Tijdlijnen van de activiteit

In sectie D moet u specifiek definiëren hoe het PMCF-plan van invloed is op het CER- en risicomanagementrapport of motiveren waarom het PMCF-plan geen relevante informatie bevat voor deze documenten.

In sectie E geeft u de informatie over gelijkwaardige / vergelijkbare hulpmiddelen aan. De gegevens van gelijkwaardige en vergelijkbare hulpmiddelen zijn vereist en moeten een beoordeling bevatten als dit de stand van de techniek beïnvloedt, nieuwe gevaren identificeert of de risicoanalyse beïnvloedt. Voor elk hulpmiddel moet de volgende informatie worden verstrekt:

 • Productnaam van equivalent / vergelijkbaar hulpmiddel
 • Beoogde doel
 • Beoogde gebruikers
 • Beoogde patiëntenpopulatie
 • Medische conditie
 • Indicatie
 • Verwijzing naar klinische gegevensevaluatie in de CER (datum, versie en locatie in tekst)

Sjabloon PMCF Evaluatierapport

De sjabloon helpt fabrikanten bij het opstellen van hun Post-Market Clinical Follow-up (PMCF) -evaluatierapport volgens de vereisten van de MDR. Hierdoor kunnen fabrikanten hun PMCF-gegevens georganiseerd presenteren om het uiteindelijk gemakkelijker te maken voor aangemelde instanties en bevoegde autoriteiten om informatie te vinden.

Onder de MDR moet PMCF worden beschouwd als een ‘ continu proces om de klinische evaluatie bij te werken ‘, dat vervolgens wordt behandeld in het PMS-plan. Het PMCF-plan bepaalt welke activiteiten u zult uitvoeren om PMCF-gegevens te verzamelen. Het PMCF-evaluatierapport zal de resultaten van de geanalyseerde PMCF-gegevens documenteren. De conclusies van het PMCF-evaluatierapport zullen worden gebruikt om de klinische evaluatie, de risicomanagementdocumentatie, het PMS-plan en SSCP (indien van toepassing) bij te werken.

Informatie die moet worden gerapporteerd

 1. Fabrikant & contactgegevens
 2. Beschrijving en specificatie van medische hulpmiddelen
 3. Ondernomen activiteiten met betrekking tot PMCF: resultaten
 4. Evaluatie van klinische gegevens met betrekking tot gelijkwaardige of vergelijkbare apparaten
 5. Impact van resultaten op de technische documentatie
 6. Verwijzing naar toegepaste specificaties, geharmoniseerde normen of richtsnoeren
 7. Conclusies

In sectie C rapporteert u alle activiteiten die werden genoemd in sectie C van het PMCF-plan en bespreekt u de analyse van de bevindingen. Elke activiteit die wordt uitgevoerd, moet worden gemaakt met beschrijvingen van het soort activiteiten en een beoordeling van de geschiktheid van de verzamelde gegevens voor de klinische evaluatie.

In sectie G sluit u de bevindingen af en brengt u ze in verband met het PMCF-plan. De hier vermelde conclusies zullen worden opgenomen in de klinische evaluatie en het risicomanagementdossier. De getrokken conclusies kunnen input leveren voor uw volgende PMCF-plan.

Voldoende klinisch bewijs voor bestaande medische hulpmiddelen

Het doel van het document is om praktische richtlijnen te geven over verschillende wetenschappelijke en klinische aspecten die relevant zijn voor het uitvoeren van een klinische evaluatie voor hulpmiddelen die al enige tijd onder de MDD op de markt zijn.

De definities bevatten termen die niet expliciet zijn gedefinieerd in de MDR, maar er wel worden gebruikt.

Er is begeleiding bij elke fase van het klinische evaluatieproces van de MDR, bijlage XIV, deel A, sectie 1.

Stel een klinisch evaluatieplan op of werk het bij

Vereisten voor het PMS zijn van toepassing vanaf de MDR-toepassingsdatum, ook voor bestaande producten waarvan de geldigheidsduur van de MDD-certificaten nog niet zijn verstreken. Bestaande hulpmiddelen zijn dus niet vrijgesteld van de aanvullende MDR vereisten met betrekking tot PMS, inclusief PMCF. De MDR heeft nieuwe vereisten voor gelijkwaardigheid en klinische gegevens, waardoor de beschikbare gegevens voor conformiteit met GSPR’s kunnen worden verminderd. Veranderingen in de stand van de techniek, nieuw geïdentificeerde risico’s, en het klinisch bewijs van hulpmiddelen zijn mogelijk niet of onvoldoende beoordeeld door de aangemelde instanties. Uitgebreidere en gedetailleerdere gegevens kunnen nodig zijn voor indicaties en contra-indicaties, waardoor er behoefte ontstaat naar nieuw klinisch bewijs. U moet een per MDR GSPR een gap-analyse uitvoeren voor bestaande hulpmiddelen. Op basis hiervan moet u een klinisch evaluatieplan opstellen of bijwerken

Fabrikanten moeten een klinisch evaluatieplan documenteren om te voldoen aan de vereisten van MDR-bijlage XIV, sectie 1a. Er wordt voorgesteld om op te nemen:

 • Identificatie van de relevante GSPR’s
 • Specificatie van het beoogde doel, doelgroepen, indicaties, contra-indicaties
 • Gedetailleerde beschrijving van beoogde klinische voordelen met relevante en gespecificeerde klinische uitkomstparameters
 • Specificatie van kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van klinische veiligheid en prestaties
 • Identificeer beschikbare klinische gegevens

Alle klinische gegevens van zowel de pre-market- als post-market-fase moeten worden geïdentificeerd, waaronder:

 • Pre-market bronnen
  • Eigen klinische onderzoeksrapporten van het betreffende hulpmiddel
  • Klinische onderzoeksrapporten of andere studies gerapporteerd in wetenschappelijke literatuur
  • Rapporten gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke literatuur over andere klinische ervaringen
  • Andere pre-marktgegevens, bijv. Casusrapporten

Post-market bronnen

 • PMS klinische gegevens, klachten- en incidentrapporten
 • PMCF-onderzoeken, waaronder klinische onderzoeken na het in de handel brengen
 • Onafhankelijke klinische onderzoeken uitgevoerd met het hulpmiddel
 • Observationeel onderzoek
 • Gegevens uit de literatuur gehaald.

Bovendien vereist de MDR dat bevestiging van de overeenstemming met de relevante GSPR’s gebaseerd is op klinische gegevens.

De bijlagen bevatten een aangepast klinisch evaluatieplan voor bestaande hulpmiddelen en een voorgestelde hiërarchie van klinisch bewijs ter bevestiging van relevante GSPRs. Afhankelijk van het hulpmiddel kan een lager niveau van klinisch bewijs gerechtvaardigd zijn.

Beoordeling van de klinische gegevens

Klinische gegevens die niet voldoen aan de MDR-definitie of niet zijn verzameld conform de MDR vereisten kunnen niet worden gebruikt als klinisch bewijs om te voldoen aan relevante GSPR’s. Om de mate van bewijskracht of andere mogelijke tekortkomingen te identificeren en te beoordelen, is het belangrijk om gegevens uit verschillende bronnen te gebruiken. Beoordeling van klinische gegevens moet worden uitgevoerd met behulp van geverifieerde / gevalideerde beoordelingsinstrumenten. Er worden voorbeelden gegeven van gevalideerde instrumenten voor methodologische kwaliteitsbeoordeling van klinische gegevens.

Genereren van nieuwe klinische gegevens

Als de klinische gegeven ongeschikt of onvolledig zijn om voldoende klinisch bewijs te leveren en het aantonen van gelijkwaardigheid niet langer mogelijk is, moeten er mogelijk nieuwe gegevens worden gegenereerd voordat de CE-markering onder de MDR plaatsvindt. Er moet echter voldoende klinisch bewijs zijn om de veiligheid en prestaties en de aanvaardbaarheid van de baten-risicobepaling te bevestigen.

Analyse van de klinische gegevens

Het doel van de laatste fase is de bepaling of alle klinische gegevens worden verzameld en beoordeeld zoals beschreven in de voorgaande fasen en samen aantonen dat ze overeenstemmen met de relevante GSPR.

De bepaling moet gebaseerd zijn op:

 • Het gebruik van betrouwbare, gerechtvaardigde en degelijke analytische methoden
 • Resultaten van uitvoerige analyse
 • Identificatie van ontbrekende gegevens en / of hiaten
 • Bepaling van PMCF-behoeften
 • Bepaling van de baten-risicoverhouding

Klinische evaluatie – gelijkwaardigheid

Het doel van dit richtsnoer is om de verschillen tussen de MEDDEV en de MDR te detailleren als het gaat om het aantonen van gelijkwaardigheid. Het idee hier is om fabrikanten de extra ondersteuning en begeleiding te geven die nodig is voor een meer geharmoniseerde aanpak in de EU.

De MDR vereist dat rekening wordt gehouden met technische, biologische en klinische kenmerken bij het aantonen van gelijkwaardigheid met een ander medisch hulpmiddel. De kenmerken worden ook beschreven in de MEDDEV, maar er zijn enkele verschillen.

Technische eigenschappen

 • De MDR stelt dat het betreffende hulpmiddel en het hulpmiddel waarvan wordt aangenomen dat ze gelijkwaardig is, moeten worden gebruikt onder “vergelijkbare gebruiksvoorwaarden”, waar MEDDEV specificeert onder “dezelfde omstandigheden”
 • De MDR heeft “software-algoritmen” toegevoegd aan de specificaties voor en eigenschappen van een medisch hulpmiddel waar MEDDEV dat niet heeft.

Biologische kenmerken

 • De MDR stelt aanvullende eisen aan hulpmiddelen die zijn samengesteld uit stoffen of uit combinaties van stoffen die bedoeld zijn om in het menselijk lichaam te worden gebracht, geabsorbeerd of lokaal verspreid.
 • De MDR vereist een beoordeling van de biologische kenmerken van het eindproduct, inclusief alle factoren die de biologische kenmerken beïnvloeden tijdens de fabricage en verwerking van het hulpmiddel.

Klinische kenmerken

 • De MDR stelt dat om de klinische kenmerken te vergelijken, het hulpmiddel “dezelfde soort gebruiker” moet hebben, dat wil zeggen een vergelijkbare beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of leek die het hulpmiddel gebruikt.
 • De MDR stelt niet expliciet dat het medische hulpmiddel moet worden gebruikt voor “dezelfde medische indicatie, geslacht en duur” van gebruik als het equivalente hulpmiddel zoals MEDDEV aangeeft.

Zowel MDR als MEDDEV stellen dat rekening moet worden gehouden met de bovengenoemde kenmerken en dat de fabrikant een gap-analyse moet uitvoeren om elk klinisch significant verschil te evalueren. Bovendien vereist de MDR dat overwegingen van gelijkwaardigheid “gebaseerd zijn op een juiste wetenschappelijke motivering”. Er moet wetenschappelijke onderbouwing worden gegeven voor de verschillende kenmerken wanneer er geen klinisch significant verschil in klinische prestaties van het hulpmiddel wordt geclaimd in de veiligheid en prestatie van het hulpmiddel.

Preklinische gegevens die in aanmerking worden genomen voor het aantonen van gelijkwaardigheid, moeten de technische en biologische kenmerken adequaat evalueren.

Het document benadrukt dat, in gevallen waarin gelijkwaardigheid niet kan worden aangetoond onder de voorwaarden van de MDR, de gegevens van vergelijkbare hulpmiddelen wel nuttig kunnen zijn voor een verscheidenheid aan andere doeleinden. De MDR definieert soortgelijke hulpmiddelen als een set van hulpmiddelen met dezelfde of vergelijkbare doelen of een gemeenschappelijkheid van technologie waardoor ze kunnen worden geclassificeerd op een generieke manier die geen specifieke kenmerken weergeeft.

Klinische evaluatie van het te beoordelen hulpmiddel wordt uitgevoerd volgens de MDR, die zowel gunstige als ongunstige gegevens bevat. Als de gegevens voldoen aan de vereisten van de MDR, gaan ze over op gegevensbeoordeling en analyse voor het evalueren van voldoende klinisch bewijs met het oog op bevestiging van conformiteit.

Het richtsnoer bevat een ‘equivalentietabel’ om de gelijkwaardigheid en de ondersteunende gegevens duidelijk weer te geven. De tabel is verdeeld in 3 secties om technische, biologische en klinische kenmerken te classificeren. Het document benadrukt ook dat fabrikanten verschillen tussen de apparaten moeten identificeren en niet alleen moeten focussen op overeenkomsten. De verstrekte voorbeelden dienen te worden geïnterpreteerd als voorbeelden en niet te worden beschouwd als een uitputtende lijst. Wanneer meer dan één hulpmiddel wordt gebruikt voor gelijkwaardigheid, moet een afzonderlijke tabel worden ingevuld en moeten de documenten die de gelijkwaardigheid aantonen, worden toegevoegd aan het klinische evaluatierapport.

Conclusie

Concluderend zijn deze leidraden nuttige hulpmiddelen voor fabrikanten die op weg zijn naar MDR-naleving. Ze geven de behoefte aan gestructureerd, georganiseerd en compliant verzamelen en beheren van klinische gegevens.

No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: